Në ditën e sotme lindi Muhamed Nasirudin Albani

02.10.2013 (komentet: 0)

Muhamed Nasirudin AlbaniAi është imam me prejardhje shqiptare, dijetari i hadithit, një nga imamllaret e hadithit, teuhidit dhe sunetit në kohën tonë.

 

 

 

Muhamed Nasirudin AlbaniAi është imam me prejardhje shqiptare, dijetari i hadithit, një nga imamllaret e hadithit, teuhidit dhe sunetit në kohën tonë. Në atë kohë Shqipëria sundohej nga Mbreti Ahmet Zogu. Pasi në atë kohë filluan të shtohen maltretimet, Haxhi Nuhit (babai i shejhut) nuk i mbeti asnjë rrugëdalje tjetër vetëm se të zgjedhë rrugën e hixhretit (shpërngulje), nga vendi i tij i dashur Shkodër për në vend tjetër ku mund ta praktikonte më mirë fenë e All-llahut s.u.t, duke patur parasysh se po të njëjtën gjë e kanë bërë edhe sahabet e Pejgamberit (salallahu alejhi ue ala alihi ue selem) kur janë larguar nga Meka vetëm per hirë të Fytyrës së Zotit të tyre duke u larguar nga Meka për në Medine që sa më lehtë ta adhurojnë Zotin e tyre, duke lënë pas vetes tërë pasurinë që kishin, si gratë, fëmijët e tyre etj. Biografia në vazhdim është nxerrë në pjesën më të madhe nga libri "Tedhkiru en-Nabihin bi sejr eslafihim hufadh el-Hadith es-Sabikin ue el-lahikin” (Kujtesë të zgjuarve me historinë e paraardhësit të tyre, ruajtësve të hadithit, nga të parët e nga të fundit) faqe: 308-319, nga autori Shejh Rebi Ibn Hadi el-Med’halij.

Më shumë në Wikipedia

Kthehu mbrapa

Shto koment