TË SHPËRNGULURIT NGA GJILANI, TOPANICA DHE KORETINI PËR NË TURQI MË 1934

09.04.2015 (komentet: 0)

 

Pushtimi i Kosovës dhe i viseve të tjera shqiptare nga Mbretëria e Serbisë dhe Mbretëria e Malit të Zi, më 1912, ndër të tjerash u përcoll edhe me përpjekjet për tkurrjen e popullsisë shqiptare në këto troje. Si pasojë nisi procesi i shpërnguljes së shqiptarëve me dhunë, i cili ishte i përhershëm e vazhdoi edhe ndërmjet dy luftërave botërore.

 

 

Fitim RIFATI

Mohimi i plotë i të drejtave kombëtare, shfrytëzimi, format e ndryshme të asimilimit, marrja me forcë e pjesës më të madhe të tokës, terrori, gjenocidi etj., përgjithësisht ishin veprime të presionit të vazhdueshëm që përdorte Mbretëria e Jugosllavisë ndaj popullsisë shqiptare në mënyrë që ta shtrëngonte dhe detyronte atë të shpërngulej në Turqi, Shqipëri, Bullgari e gjetiu. Kështu, shpërngulja e shqiptarëve realizonte aspiratat nacionale dhe politike të qeverisë jugosllave në viset e pushtuara dhe të ripushtuara. Në bazë të të dhënave jo të plota nga burime të ndrzshme, deri në mesin e viteve `30 të shek. XX numri i shqiptarëve të shpërngulur në Turqi sillej ndërmjet 120.000 dhe 150.000 veta. Kjo valë e shpërnguljeve preku edhe Gjilanin e viset përreth.

Sipas një liste (ruhet në fondin arkivor Komiteti “Mbrojtja Kombëtare e Kosovës”), e cila nuk mund të llogaritet e plotë, që kishte siguruar Ministria e Punëve të Jashtme e Mbretërisë së Shqipërisë, më 25 tetor 1934, vala e të shpërngulurve nga Gjilani e rrethina për në Turqi kishte ndodhur në muajt qershor dhe korrik kur edhe kushtet klimatike ishin më të përshtatshme. Në bazë të kësaj liste, të shpërngulurit nga Gjilani në mbiemrat e tyre mbanin prapashtesën ”viç”, që tregon për një aspekt të politikës së ashpër shkombëtarizuese të pushtetit jugosllav ndaj shqiptarëve. Të shpërngulur ishin pajisur me viza në konsullatën turke në Shkup. Pasi mbërrinin në Turqi, qeveria turke me të gjitha mjetet i vendoste në rrethet e Vanit, Bitlisit dhe Dijarbekirit. Të shpërngulurve nga fshatrat Koretin dhe Topanicë ju ishin dhënë viza falas, me shënim si emigrantë dhe pa dashjen e tyre, përmes forcave policore nga ana e qeverisë turke ishin vendosur në rrethin e Dijarbekirit. Megjithëse nuk përmban detaje të tjera, numri i të shpërngulurve nga Gjilani ishte 205 veta, nga fshati Topanicë 44 veta dhe nga fshati Koretin 41 veta. Më poshtë po paraqesim emrat, mbiemrat dhe numrin e të shpërngulurve sipas vendeve.

 

 

Nga Gjilani:

 1. Islam Salijeviç

 2. Sejfullah Beqiroviç

 3. Mulla Shaqiroviç

 4. Asllan Hajrulloviç

 5. Velija Sulejmanoviç

 6. Qamil Aziroviç

 7. Bajram Ibrahimoviç

 8. Said Saidoviç

 9. Muslli Zetoviç

 10. Rasim Jakupoviç

 11. Hysein Hyseinoviç

 12. Sevdia Ibraimoviç

 13. Salia Argizoviç

 14. Riza Beqiroviç

 15. Hasan Hajruloviç

 16. Sali Haliloviç

 17. Bajram Muslijeviç

 18. Fejza Ibrahimoviç

 19. Nail Ibrahimoviç

 20. Aziz Aziroviç

 21. Rexhep Ahmetoviç

 22. Xhula Aziroviç

 23. Rashit Aziroviç

 24. Arif Azemoviç

 25. Shefkia Azemoviç

 26. Sait Beqiroviç

 27. Mustafa Mustafoviç

 28. Hajriz Murtezoviç

 29. Sali Salijeviç

 30. Amide Suljemanoviç

 31. Nezir Shaqoriviç

 32. Kamber Neziroviç

 33. Sali Muretazoviç

 34. Idriz Muratoviç

 35. Elmaz Murtezoviç

 36. Xhemshit Hajruloviç

 37. Rexhep Sulejmanoviç

 38. Musli Bislimoviç

 39. Muharem Beqiroviç

 40. Açif Arifoviç

 41. Ramiz Cernoviç

 42. Arif Hajrulloviç

 43. Rashid Muratoviç

 44. Raif Murtezoviç

 45. Shaqir Shaqiroviç

 46. Zumber Muslijeviç

 47. Fetah Suljemanoviç

 48. Fehim Beqiroviç

 49. Suka Arifoviç

 50. Ramadan Ibrahimoviç

 51. Ramiz Fetahoviç

 52. Murada Amidoviç

 53. Sejfilah Tahiroviç

 54. Emin Eminoviç

 55. Ali Eminoviç

 56. Haxha Eminoviç

 57. Asllan Hajruloviç

 58. Suljeman Suljemanoviç

 59. Muharem Neziroviç

 60. Aglia Alimoviç

 61. Maliq Amitoviç

 62. Ramadan Bajramoviç

 63. Abdullah Sakipoviç

 64. Fatima Maliqeviç

 65. Arfa Beqiroviç

 66. Ajet Mesiç

 67. Raif Arizoviç

 68. Bajram Selmanoviç

 69. Tefik Shabanoviç

 70. Belul Alijeviç

 71. Selim Alijeviç

 72. Mena Hajrulloviç

 73. Qerim Azemoviç

 74. Ibrahim Beqiroviç

 75. Ariz Cerenoviç

 76. Afiz Arifoviç

 77. Shaban Shabanoviç

 78. Rexhep Latifoviç

 79. Qazim Zeqiroviç

 80. Sinap Aziroviç

 81. Ramize Hyseinoviç

 82. Murosa Aziroviç

 83. Nefa Hajrulloviç

 84. Shaqir Hajvayzoviç

 85. Shaban Ramiz

 86. Esma Ramadanoviç

 87. Latif Bislimoviç

 88. Arzija Suljemanoviç

 89. Ibrahim Ramadanoviç

 90. Humzita Suljemanviç

 91. Arif Rexhepoviç

 92. Osman Murtezoviç

 93. Naila Shaqiroviç

 94. Shaqir Eminoviç

 95. Hamaza Hyseinoviç

 96. Durak Latifoviç

 97. Xheladin Mustafoviç

 98. Hysein Aziroviç

 99. Hajet Mustafoviç

 100. Ismail Beqiroviç

 101. Rexhep Ali Boniç

 102. Rabie Abazoviç

 103. Nezir Neziroviç

 104. Salih Rexhepoviç

 105. Ferad Amedoviç

 106. Mustafa Murteza

 107. Hysein Bislimoviç

 108. Mehmed Hyseinoviç

 109. Ajet Beqiroviç

 110. Adem Aziroviç

 111. Raif Azemoviç

 112. Rabiz Amitoviç

 113. Nazifa Neziroviç

 114. Sabra Fazlijeviç

 115. Selim Islamoviç

 116. Meta Latifoviç

 117. Faik Beqiroviç

 118. Said Bislimoviç

 119. Fetah Alimoviç

 120. Kamber Hyseinoviç

 121. Hamdi Tahiroviç

 122. Shaban Fazlijeviç

 123. Cana Hajrulloviç

 124. Fetija Hasanoviç

 125. Xhemail Neziroviç

 126. Murad Ahmedoviç

 127. Sofka Alijeviç

 128. Azem Alijeviç

 129. Reuf Alijeviç

 130. Rasim Alijeviç

 131. Kamber Ramdanoviç

 132. Islam Ademoviç

 133. Rauf Eminoviç

 134. Hysein Bislimoviç

 135. Islam Hajrulloviç

 136. Raza Hajrulloviç

 137. Abiba Hajrulloviç

 138. Bajram Bekiroviç

 139. Destan Hajrulloviç

 140. Ramiza Abdulloviç

 141. Halil Jakupoviç

 142. Hajvaz Abdulloviç

 143. Rasim Jakupoviç

 144. Muharrem Abdulloviç

 145. Abaz Vejseloviç

 146. Rexhep Mustafoviç

 147. Ramiz Jakupoviç

 148. Asllan Ademoviç

 149. Fatima Mustafoviç

 150. Ameda Mustafoviç

 151. Xhema Murtezoviç

 152. Rabija Ibrahimoviç

 153. Liman Selimoviç

 154. Jonuz Shautukoviç

 155. Begul Rexhepoviç

 156. Hamid Alimoviç

 157. Qerim Ajdinoviç

 158. Ibrahim Alimoviç

 159. Rami Alimoviç

 160. Adem Selimoviç

 161. Shukri Muratoviç

 162. Adem Sadikoviç

 163. Daut Beqiroviç

 164. Muharrem Beqiroviç

 165. Rauf Suljemanoviç

 166. Serki Nuredinoviç

 167. Rama Ajvazoviç

 168. Sadrije Salijeviç

 169. Ali Azemoviç

 170. Zulfijeviç Sali

 171. Rexhep Eminoviç

 172. Anifa Mehmedoviç

 173. Rifat Abdurahmanoviç

 174. Abdi Bajramoviç

 175. Fatima Hajrulloviç

 176. Xhula Bajramoviç

 177. Asllan Xhemailoviç

 178. Kamber Rexhepoviç

 179. Hali Sadikoviç

 180. Demir Ducijeviç

 181. Sabri Ducijeviç

 182. Nebi Ducijeviç

 183. Fetije Maliç

 184. Maksut Rexhepoviç

 185. Abdi Rexhepoviç

 186. Ramadan Nuredinoviç

 187. Ramadan Rexhepoviç

 188. Selman Nuhijeviç

 189. Ibish Ramadanoviç

 190. Nail Maliçeviç

 191. Ramadan Maliçeviç

 192. Kamber Maliçeviç

 193. Ramadan Adem

 194. Xheladin Maljeviç

 195. Hamid Maljeviç

 196. Shefki Beqiroviç

 197. Tair Beqiroviç

 198. Hamdi Beqiroviç

 199. Mehdi Beqiroviç

 200. Ramadan Vehbi

 201. Halil Maliqeviç

 202. Ramadan Maliqeviç

 203. Adem Ramadanoviç

 204. Xheladin Maliqeviç

 205. Hamid Maliqeviç

 

Nga Koretini:

 1. Hairedin Osman, vet i gjashti

 2. Ali Hasan, vet i shtati

 3. Qazim Seidini, vet i pesti

 4. Ragip Qazimi, vet i shtati

 5. Aqif Qazimi, vet i shtati

 6. Shaban Zylfiu, vet i katërti

 7. Faik Kosumi, vet i pesti

 

Nga Topanica:

 1. Liman Sabri, vet i pesëmbëdhjeti

 2. Ibrahim Hazir, vet i gjashtëmbëdhjeti

 3. Daut Haziri, vet i trembëdhjeti

Kthehu mbrapa

Shto koment